strona główna
strona główna
informacje
władze
członkowie
partnerzy
historia

Polska Federacja Sportu
"GWARDIA"

02-634 Warszawa
ul. Wał Miedzeszyński 389
tel: +48 22 616 12 33
fax: +48 22 616 12 33
cias@gwardia.org.pl

Polska Federacja Sportu "Gwardia" jest osobą prawną, ogólnopolskim związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr 0000207851. Posiada status organizacji pozytku publicznego.

Jest czlonkiem Miedzynarodowej (USIP) i Europejskiej (USPE) Policyjnej Unii Sportowej.

Z ramienia Międzynarodowej Policyjnej Unii Sportowej prowadzi w Warszawie Sekretariat Generalny tej organizacji, która zrzesza 61 krajów świata.

Posiada nadany przez KRS status organizacji pożytku publicznego.
Działalność pożytku publicznego – to działalność społecznie użyteczna, prowadzona w sferze zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.

O posiadaniu przez PFS „GWARDIA” statusu organizacji pożytku publicznego można upewnić się w rejestrach OPP publikowanych na stronach:
http://www.ms.gov.pl
http://opp.ms.gov.pl
http://www.baza.pozytek.ngo.pl


Zgodnie z artykułem 27d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)
od 1 stycznia 2004 r. podatnik - osoba fizyczna może w zeznaniu rocznym pomniejszyć kwotę należnego podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości odpowiadającej 1% należnego podatku.

Podatnik może wpłacić określoną kwotę do wysokości 1% należnego podatku na konto organizacji w okresie pomiędzy pierwszym dniem roku następującego po roku, za które dokonywane jest rozliczenie podatkowe a ostatnim dniem złożenia zeznania podatkowego (najpóźniej - 30 kwietnia) oraz wskazać ten fakt w formularzu PIT.

Mechanizm ten w polskim systemie prawnym jest nowym rozwiązaniem.
W terminie od początku każdego roku podatkowego (czyli od 1 maja) do dnia złożenia zeznania podatkowego za rok poprzedni (czyli nie później niż do 30 kwietnia następnego roku podatkowego) każda osoba, która płaci podatek dochodowy od osób fizycznych na terytorium Polski może przekazać 1% swojego podatku (należnego urzędowi skarbowemu) na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Mechanizm 1% dotyczy możliwości przekazywania jednoprocentowej części podatku należnego urzędowi skarbowemu. Nie jest to więc 1 % obliczany od dochodu podatnika, lecz od podatku, który powinien on zapłacić w danym roku zgodnie z deklaracją PIT. Pieniądze, które przekazuje podatnik są więc już właściwie dla niego "stracone" i można powiedzieć, że należą do budżetu państwa. Stąd też 1 % jest formą wsparcia organizacji pozarządowych ze środków publicznych. Z drugiej strony mechanizm 1% jest dla podatników obojętny z punktu widzenia korzyści podatkowych. Przekazanie 1 % nie wiąże się z żadną ulgą i nie wpływa na zmniejszenie obciążeń podatkowych. Jest to po prostu możliwość zadecydowania o przeznaczeniu jednego procenta zapłaconego przez nas podatku.

1% na działalność pożytku publicznego może przekazać każda osoba fizyczna rozliczająca się samodzielnie lub z małżonkiem (niezależnie od kwoty podatku i rozliczeń z Urzędem Skarbowym - nadpłata) warunkiem przekazania podatku jest jego wystąpienie, tzn. jeżeli podatnik zarobił w ciągu roku mniej niż kwota wolna od opodatkowania, to nie może przekazać 1%, mimo że otrzyma zwrot zaliczki z Urzędu Skarbowego.

Rozliczając się w tym roku z podatku dochodowego możemy zmniejszyć go o 1%. To jedyny taki przypadek, gdy wpłaty dokonane w jednym roku uprawniają do ulgi w innym.

________________________________________
Jak przekazać 1% podatku na cele statutowe
Polskiej Federacji Sportu „GWARDIA”
________________________________________


KROK 1 - ustalić wysokość podatku należnego za miniony rok podatkowy (w ramach PIT-u rocznego)

KROK 2 - obliczyć 1 % podatku odrzucając grosze (np. w przypadku kwoty 178,53 zł - wpisujemy 178 zł)

KROK 3 - wykazać pomniejszenie podatku z tytułu tej wpłaty na druku PIT - 28, PIT - 36, PIT - 37 składanym do Urzędu Skarbowego.

Przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT:
- PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu
- PIT-36 przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą
- PIT-37 przeznaczony dla osób pracujących na etacie lub zawierających umowy-zlecenia
w części zatytułowanej "Obliczenia zobowiązania podatkowego" znajdziemy rubrykę "kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego" (dla PIT-28 jest to pozycja 103, dla PIT-36 jest to pozycja 181, dla PIT-37 jest to pozycja 111). Tutaj wpisujemy kwotę obliczonego 1%.

1% obliczamy od tej kwoty, którą wpisaliśmy w pozycję wyżej, czyli dla PIT-28 z pozycji 102, PIT-36 z pozycji 180, dla PIT-37 z pozycji 110.

KROK 4 - wpłacić 1% w terminie składania zeznania na rachunek bankowy Polskiej Federacji Sportu „GWARDIA”

GOTOWY I WYPELNIONY DRUK ZNAJDZIESZ POD ADRESEM:

http://bazy.ngo.pl

W WYSZUKIWARCE PROSTEJ - WPISUJAC POLSKA FEDERACJA SPORTU GWARDIA.

Przelew - dokument wpłaty powinien zawierać: imię i nazwisko, adres wpłacającego oraz kwotę wpłaty. Tytuł przelewu powinien brzmieć:
"dla Polskiej Federacji Sportu „GWARDIA” - 1% podatku zgodnie z art. 27d ustawy". Informacje te należy umieścić w tytule przelewu.
Wplat można dokonać na konto:
Polska Federacja Sportu „GWARDIA”
KREDYT BANK S.A. V O/WARSZAWA
58150012721212700110410000

Wszystkim osobom, które zdecydowały się przekazać 1% swojego podatku na wsparcie działalności PFS „GWARDIA” składamy serdeczne podziękowania.OGLĄDAJ TAKŻE
STRONĘ MIĘDZYNARODOWEJ POLICYJNEJ UNII SPORTU:

usip.org.pl
wykonanie agmk.net 2005 | Usługi informatyczne Warszawa | szybki test na grypę